Tuấn Kiệt Jr.

Tuấn Kiệt Jr.

"Ta nguyện khuynh thiên hạ để đổi lấy nụ cười thật tình của ngươi".

Total Views

856.8M

All-time rank

23

30 days rank

155