Tuấn Kiệt Jr.

"Ta nguyện khuynh thiên hạ để đổi lấy nụ cười thật tình của ngươi".