Joseph Ashraf

Joseph Ashraf

A photographer based in Cairo